ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Autobedrijf Wessels Dedemsvaart B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op de verwerking van persoons- gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Als Autobedrijf Wessels Dedemsvaart B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Wessels Dedemsvaart B.V.
Langewijk 200
701 AK Dedemsvaart
Tel 0523-612593
info@autowessels.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• Kenteken van uw voertuig
• Rijbewijsnummer (bij proefrit, huurauto of tenaamstelling voertuig)
• Contactinformatie

Verwerking van persoonsgegevens

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:
• Verkoop voertuig (proefrit, offerte, verkoop, tenaamstelling).
• Onderhoud voertuig (magazijn, werkplaats, garantie fabrikant).                                        • Gebruik huurauto.
• Leaseauto.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder uw toestemming.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.        Tevens verstrekken wij persoonsgegevens aan derden indien wij daar op grond van een gerechtelijke bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met de partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om  persoonsgegevens van u te beschermen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem  dan contact met ons op.